(0)

Selecteer Regio

Recht op kinderbijslag na 18 jaar

Het nieuwe schooljaar is gestart. Studies kosten de ouders handenvol geld. Het is dan ook belangrijk te weten of de gevolgde studies of opleidingen recht geven op kinderbijslag.


We maken van de gelegenheid gebruik om de voorwaarden nog eens te overlopen waaronder een jongere kinderbijslag kan genieten.
Het recht op kinderbijslag is aan geen enkele voorwaarde onderworpen tot 31 augustus van het jaar waarin het kind 18 jaar wordt. Een jongere die zijn studies of opleiding daarna voortzet, kan zijn recht op kinderbijslag behouden uiterlijk tot zijn 25ste verjaardag. De voorwaarden waaraan het kind moet voldoen, verschillen naargelang van het gekozen onderwijs – of opleidingstype
Ook de beroepsinschakeltijd geeft gedurende maximum 12 maanden recht op kinderbijslag. Een gehandicapt kind kan kinderbijslag verkrijgen tot de leeftijd van 21 jaar. Het kan ook recht hebben op een toeslag.
Kinderen die een cursus of een opleiding volgen, moeten aan bepaalde studie- of opleidingscriteria voldoen. Hier volgt een overzicht van die criteria:

Voltijds secundair onderwijs

In het voltijds secundair onderwijs moet het kind minstens 17 uur per week les volgen. Verplichte stages worden gelijkgesteld met lesuren. Ook avondonderwijs komt in aanmerking. Het kind moet de lessen regelmatig bijwonen.

Deeltijds onderwijs of erkende opleiding

Het deeltijds onderwijs of opleiding moet erkend zijn door de betrokken Gemeenschap. Op de volgende websites vindt u nuttige informatie daarover :
www.ond.vlaanderen.be

 

Hoger onderwijs

Om kinderbijslag gedurende het volledige academiejaar te genieten moet de jongere voor 30 november zijn ingeschreven voor minstens 27 studiepunten.

Een jongere die zich uiterlijk op 30 november inschrijft maar voor minder dan 27 studiepunten, verliest (schorsing) het recht op kinderbijslag. Als hij zich daarna inschrijft voor bijkomende studiepunten en zijn jaartotaal minstens 27 studiepunten bedraagt, ontvangt hij opnieuw kinderbijslag met terugwerkende kracht tot het begin van het academiejaar.

Een jongere die zich na 30 november inschrijft voor minstens 27 studiepunten geniet kinderbijslag vanaf de maand volgend op zijn inschrijving. Als het aantal studiepunten in de loop van het jaar daalt tot minder dan 27 stopt de kinderbijslag. Als een student zich voor een bijkomend jaar inschrijft om aan zijn eindverhandeling of stageverslag te werken, heeft hij nog recht op kinderbijslag. Ook doctorerende studenten moeten voor minstens 27 studiepunten zijn ingeschreven. De studiepunten voor de doctoraatsopleiding tellen mee, die voor het proefschrift niet. Een student die in de loop van het academiejaar minstens 41 punten heeft afgewerkt en daarna een verlengde tweede zittijd krijgt , heeft recht op kinderbijslag uiterlijk tot 31 januari van het jaar volgend op het academiejaar.

Onderwijs in het buitenland

Met onderwijs in het buitenland wordt hier bedoeld onderwijs dat buiten het koninkrijk wordt gevolgd en waarvan het programma erkend is door de buitenlandse overheid of overeenstemt met een door die overheid erkend programma.

Buitengewoon onderwijs

Ook kinderen die buitengewoon onderwijs volgen hebben recht op kinderbijslag.

Leercontract of opleiding tot bedrijfsleider

Het leercontract of de stageovereenkomst moet erkend zijn door :
- Het institut wallon de formation en alternance et des indépendants et PME
- het institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in KMU
- Syntra
Voor de opleiding tot bedrijfsleider moet de jongere minstens 17 uur per week les volgen. Dat kan ook in het avondonderwijs. Verplichte stages worden gelijkgesteld met lesuren.

Opmerking: controle op het schoolbezoek

Voor het schooljaar 2012-2013 zult u rond 17 september 2012 een vragenlijst met betrekking tot de controle op het schoolbezoek of een informatiebrief (afhankelijk van de betrokken gemeenschap) ontvangen.

Contact

  • Alex Nijs - jongerenmedewerker - 011 28 71 41

Zoek op trefwoord

kinderbijslag

Terug Top